TÌM KIẾM
   
   
 

Câu hỏi thuộc lĩnh vực: Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý

Lê Tuấn Luật
An Giang
letuanluat@gmail.com
Kính gởi Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam Vừa qua, công ty chúng tôi nhận nhiệm vụ lập Đề cương nhiệm vụ khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình (cụ thể là công trình kênh mương thuộc nhóm công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn) phục vụ giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đề cương nhiệm vụ khảo sát địa hình, thành phần nội dung được dự trù các công việc sẽ thực hiện như sau: - Khống chế cơ sở: khống chế mặt bằng (đường chuyền cấp 2); khống chế độ cao (thủy chuẩn kỹ thuật); - Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình; - Cắm mốc: mốc tim tuyến, mốc ranh xây dựng; Xin quý cơ quan cho tôi hỏi một số vấn đề như sau: 1. Cơ sở pháp lý: Trước khi phê duyệt, chủ đầu tư có thuê tổ chức tư vấn thẩm tra đề cương nhiệm vụ khảo sát (nội dung công việc và kinh phí thực hiện). Như vậy tổ chức thẩm tra đề cương khảo sát cần phải có giấy phép hành nghề đo đạc bản đồ hay không? Nếu tổ chức không có giấy phép hành nghề đo đạc bản đồ mà tham gia thẩm tra đề cương nhiệm vụ khảo sát thì có trái với Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ hay không? 2. Thành phần công việc: 2.1. Khống chế cơ sở - khống chế mặt bằng Do diện tích đo vẽ có diện tích nhỏ (khoảng 100.000m² = 10ha) và vị trí xây dựng thuộc xã cù lao, cách xa lưới Quốc gia, nên chỉ cần xây dựng lưới đường chuyền độc lập - đường chuyền cấp 2. Nhưng đơn vị thẩm tra bắt buộc phải gắn vào hệ tọa độ VN2000, như vậy có phù hợp với 96TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1: 1000, 1: 2000 (phần ngoài trời) và TCVN 8224: 2009 Công trình thủy lợi - Các qui định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình? Và đơn vị thẩm tra cho rằng công tác khống chế mặt bằng – đường chuyền cấp 2 nằm trong công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình. 2.1. Khống chế cơ sở - khống chế cao độ Khống chế cao độ bằng đo dẫn thủy chuẩn kỹ thuật nhằm xác định cao độ các các điểm khống chế mặt bằng (đường chuyền cấp 2), mốc gởi, các điểm cọc mặt cắt, trạm máy đo vẽ,... Chiều dài tuyến đo dẫn thủy chuẩn kỹ thuật xác định bằng tổng chiều dài các điểm khống chế cao độ, các cọc mặt cắt (bằng chiều dài tuyến công trình) đến điểm khống chế cao độ hạng IV (được dẫn từ điểm cao độ hạng III đến đầu tuyến công trình). Nhưng đơn vị thẩm tra cho rằng công tác đo dẫn thủy chuẩn kỹ thuật nằm trong công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình. 2.1. Cắm mốc Chuyển các điểm tim, tuyến cống trình, biên xây dựng, hành lang an toàn và ranh giải phóng mặt bằng,... từ bản vẽ thiết kế ra ngoài thực địa: + Cắm tim tuyến công trình: do các đơn vị thi công tại địa phương phần lớn không có đủ phương tiện và các bộ kỹ thuật khảo sát, để thuận tiện cho việc xây dựng và sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, công việc định tim tuyến công trình sẽ thuê đơn vị tư vấn khảo sát địa hình thực hiện. Như vậy khi chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn khảo sát thực hiện công việc cắm mốc tim tuyến công trình có trái với quy định hiện hành hay không? + Cắm ranh giới xây dựng, biên giải phóng mặt bằng: trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư phải bàn giao ranh giới xây dựng cho đơn vị thành lập bản đồ thu hồi đất. Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn khảo sát đo vẽ bản đồ thực hiện công việc cắm mốc biên xây dựng công trình có trái với quy định hiện hành hay không? 3. Khi phí thực hiện: 3.1. Các căn cứ xác định chi phí thực hiện: Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28 thàng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng; Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang v/v Thay thế một phần Bộ Đơn giá Xây dựng công trình - Phần Khảo sát. 3.2. Vận dụng đơn giá, định mức: Trong phần dự trù kinh phí thực hiện, công ty chúng tôi vận dụng các định mức như sau: - Khống chế mặt bằng – đường chuyền cấp 2: áp dụng mã hiệu CF.11600; - Thủy chuẩn kỹ thuật: áp dụng mã hiệu CG.11300; - Đo vẽ chi tiết bản đồ tỷ lệ 1/1.000 áp dụng mã hiệu CK.11500; - Cắm mốc giới (tim tuyến, ranh xây dựng,...): áp dụng mã hiệu CF.21100; Khi thẩm tra, đơn vị thẩm tra cho rằng công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình (mã hiệu CK.11500) đã bao gồm công tác khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 (mã hiệu CF.11600) và công tác đo dẫn thủy chuẩn kỹ thuật (mã hiệu CG.11300); công tác cắm tim tuyến công trình do đơn vị thi công thực hiện; công tác cắm biên xây dựng nằm trong trong công tác giải phóng mặt bằng nên không cần dự trù kinh phí. Kính mong đơn vị chuyên môn cho ý kiến hướng dẫn về nội dung công việc và dự trù kinh phí thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa hình, để công ty chúng tôi có đủ cơ sở thực hiện tốt công việc được giao. Cám ơn nhiều!

23/5/2018 9:12:15 AM

File đính kèm:<>
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 1/6/2018 12:58:46 PM )

Kính gửi ông Lê Tuấn Luật.

Về các nội dung các câu hỏi của Ông, xin trả lời như sau:

1.   Về nội dung thứ nhất: “trước khi phê duyệt, chủ đầu tư có thuê tổ chức tư vấn thẩm tra đề cương nhiệm vụ khảo sát (nội dung công việc và kinh phí thực hiện); Như vậy tổ chức thẩm tra đề cương khảo sát cần phải có giấy phép hành nghề đo đạc bản đồ hay không? Nếu tổ chức không có giấy phép hành nghề đo đạc bản đồ mà tham gia thẩm tra đề cương nhiệm vụ khảo sát thì có trái với Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ hay không?”

Trả lời: nhiệm vụ “thẩm tra đề cương nhiệm vụ khảo sát” thực hiện theo quy định của Pháp luật Xây dựng, Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ không điều chỉnh hoạt động này.

2. Về nội dung thứ hai: đơn vị thẩm tra bắt buộc phải gắn vào hệ tọa độ VN2000,  như vậy có phù hợp với 96 TCN 43-90  Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1: 1000, 1: 2000 (phần ngoài trời) và TCVN 8224: 2009 Công trình thủy lợi - Các qui định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình? 

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng hệ quy chiếu về Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam, việc chủ đầu tư bắt buộc đưa vào nhiệm vụ khảo sát việc phải gắn vào hệ tọa độ VN2000 là đúng quy định.

3. Về nội dung thứ 3:” khi chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn khảo sát thực hiện công việc cắm mốc tim tuyến công trình có trái với quy định hiện hành hay không?”

Trả lời: Việc Chủ đầu tư thuê  đơn vị tư vấn khảo sát có đủ năng lực theo quy định để thực hiện cắm mốc tim tuyến công trình theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền là không trái với các quy định hiện hành.

4. Về nội dung thứ 4: ”công tác cắm biên xây dựng nằm trong trong công tác giải phóng mặt bằng nên không cần dự trù kinh phí”

Trả lời: Căn cứ dung chi theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 74/2015/TT-BTC, ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất không có nội dung chi trên.

Trân trọng.

 


... Xem chi tiết


Trương Quốc Phòng
TP. Cần Thơ
trquocphong@gmail.com
Thưa quý Bộ, Quyết định 487/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2016 công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng biển Việt Nam. Ban hành kèm theo là danh mục các giá trị mực nước triều tại 601 vị trí. Vậy tôi có thắc mắc: giá trị độ cao mực nước triều này xác định theo hệ độ cao nào? (Hòn Dấu hay Hải đồ). Cảm ơn quý Bộ giải đáp.

1/3/2018 1:19:12 PM

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 12/4/2018 3:09:42 PM )

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 487/QĐ-BTNMT công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng biển Việt Nam. Giá trị độ cao tại 601 vị trí kèm theo Quyết định được tính theo Hệ độ cao Quốc gia Hòn Dấu - Hải Phòng.

Tuy nhiên, ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định Số 2495/QĐ-BTNMT về việc công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều. Quyết định này thay thế Quyết định số 487/QĐ-BTNMT.

Xin được thông báo anh Phòng biết, sử dụng.

Trân trọng.


... Xem chi tiết


Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ đo đạc Quảng Bình
Quảng Bình
chithanh82qb@gmail.com
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ đo đạc Quảng Bình xin được hỏi Quý Bộ TNMT về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với nội dung sau: Ngày 26 tháng 9 năm 2017, Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ đo đạc Quảng Bình căn cứ Nghị định số 45/2015 của Chính Phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ đã xây dựng hồ sơ, thẩm định qua Sở TNMT tỉnh Quảng Bình để xin được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định. Trong đơn xin cấp giấy phép Công ty chúng tôi xin được cấp các nội dung 1. Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỷ thuật, dự toán công trình đo đạc và bản đồ. 2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ 3. Xây dựng CSDL đia chính 4. Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500. 1:1000, 1:2000, 1:5000 5. Khảo sát địa hình, đo đạc công trình. Lực lượng chuyên môn của Công ty bao gồm, có 01 Kỹ thuật trưởng đủ điều kiện theo quy định; nhân lực kỹ thuật đo đạc có 03 kỹ sư trắc địa; 04 kỹ sư quản lý đất đai; 1 trung cấp trắc địa và 02 kỹ thuật viên; về máy móc Công ty có máy toàn đạc điện tử, máy thủy chuẩn và nhiều máy tính và máy văn phòng, về công nghệ Công ty có đầy đủ các phần mềm chuyên dụng phục vụ đo đạc. Căn cứ biên bản thẩm định ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Sở TNMT đã kết luận: “Hồ sơ đầy đủ, chính xác và đảm bảo tính pháp lý; Số lượng và trình độ của lực lượng cán bộ công nhân viên, số lượng trang thiết bị kỹ thuật công nghệ phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ mà Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ đo đạc Quảng Bình đề nghị cấp giấy phép” Tuy nhiên khi kiến nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp giấy phép, Sở lại không cho chúng tôi hoạt động Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ và Xây dựng CSDL đia chính mà chỉ cho Công ty hoạt động 3 nội dung 1. Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỷ thuật, dự toán công trình đo đạc và bản đồ. 2. Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500. 1:1000, 1:2000, 1:5000 3. Khảo sát địa hình, đo đạc công trình. Sau khi gửi Hồ sơ ra Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục đã cấp Giấy phép cho Công ty chúng tôi nhưng chỉ có 2 nội dung 1. Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500. 1:1000, 1:2000, 1:5000 2. Khảo sát địa hình, đo đạc công trình. Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ đo đạc Quảng Bình kính đề Nghị Bộ TNMT cho biết, chúng tôi cần có những điều kiện gì nữa để được cấp các nội dung mà chúng tôi đã xin cấp phép. Kính mong Quý Bộ tạo điều kiện hướng dẫn giúp Công ty chúng tôi có đủ điều kiện tham gia hoạt động đo đạc theo đúng quy định. Xin trân trọng cảm ơn

6/2/2018 4:33:34 PM

File đính kèm:<>
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 12/4/2018 2:59:59 PM )

Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ quy định về Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nêu rõ:

Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.

Căn cứ mã ngành, nghề kinh doanh của Quý Công ty tại Giấy đăng ký doanh nghiệp (số 3101037442) tại mã số 7110 có ghi:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: - Khảo sát xây dựng gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình. - Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện - cơ điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng. - Quản lý dự án đầu tư xây dựng. - Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ. - Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng. - Đấu thầu (lựa chọn nhà thầu). - Lập quy hoạch xây dựng, Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng – công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện - Đo vẽ bản đồ; đo đạc lập hồ sơ địa chính; Lập quy hoạch chi tiết mặt bằng đô thị và nông thôn; Lập quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất đai; cắm mốc quy hoạch tổng thể, chi tiết và cắm mốc phân lô chi tiết các loại đất khác.

          Như vậy, ngành, nghề kinh doanh về hoạt động đo đạc và bản đồ của Quý Công ty gồm các nội dung:  khảo sát địa hình; Đo vẽ bản đồ; đo đạc lập hồ sơ địa chính.

          Căn cứ Biên bản thẩm định hồ sơ của Sở  TNMT Quảng Bình và theo quy định của pháp luật, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý chỉ cấp phép cho 2 hạng mục phù hợp với nội dung mà Công ty đã đăng ký.

          Ngoài các điều kiện về nhân lực, công nghệ, để đủ các điều kiện cấp phép cho một số nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ, Quý Công ty cần bổ sung thêm ngành, nghề kinh trong Giấy đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với các nội dung đề nghị cấp phép và làm thủ tục đề nghị cấp bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định.

          Trân trọng.


... Xem chi tiết


lê nguyễn viễn an
TP. Hồ Chí Minh
vienan47@gmail.com
cho tôi hỏi tôi muốn cấp phép đo đạc bản đồ phải có bằng đại học tối thiểu 3 năm chuyên ngành trắc địa, nhưng tôi học đại học nganh quản lý đất đai , và học cao đăng trắc địa, cả 2 bằng đều hơn 5 năm, tôi xin hỏi tôi đả học qua các môn học đó có được đứng kỷ sư trưởng không? tôi xin chân thành cám ơn.

23/1/2018 12:00:00 AM

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 12/4/2018 2:47:42 PM )

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 6 thámg 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, kỹ thuật trưởng của Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ phải có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác.

Trong trường hợp của bạn, bạn có thể được đứng danh kỹ thuật trưởng của Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, nhưng nội dung cấp chỉ đối với các hoạt động có liên quan đến  đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.

Đồng thời, lực lượng kỹ thuật của tổ chức phải có thêm cán bộ kỹ thuật được đào tạo về đo đạc và bản đồ để thực hiện các nội dung theo quy định định mức về nhân lực đối với các nội dung hoạt động tương ứng.

Trân trọng.


... Xem chi tiết


Trần Doãn Hùng
Hà Tĩnh
trandoanhung1986@gmail
Cho em hỏi em! em đã nộp hồ sơ thẩm định cấp giấy phép đo đạc bản đồ tại cục đo đạc vào ngày 26 tháng 3( Hồ sơ đã được sở tài nguyên môi trường Hà Tĩnh Thẩm định, có văn bản thẩm định kèm theo) nhưng đến nay giấy phép vẫn chưa có. xin cho em hỏi đến bao giờ thì tôi có thể nhận giấy phép từ cục đo đạc. hồ sơ của công ty CP tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh Trân trọng cảm ơn

5/4/2018 8:00:22 AM

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 11/4/2018 4:45:32 PM )

Kính gửi anh Trần Doãn Hùng.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và quản lý đô thị Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thụ lý và cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 1906 ngày 28/3/2018. Đồng thời đã gửi Giấy phép cho Quý Công ty qua đường bưu điện.

Đề nghị Quý Công ty sử dụng Giấy phép trong hoạt động đo đạc và bản đồ theo đúng nội dung đã được cấp và quy định khác của pháp luật.

Trân trọng.

 


... Xem chi tiết


Trần Đỗ Thiên Duyên
TP. Hà Nội
Tranduyenvnua@gmail.com
Kính chào quý cơ quan Hiện tôi đang làm nghiên cứu tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tôi có thể thu thập bán đồ địa hình huyện Giao Thủy tại cơ quan nào được vậy?. Trung tâm lưu trữ của cơ quan có bản đồ địa hình của huyện Giao Thủy không vậy? Nếu có, quý cơ quan có thể gửi cho tôi qua email: Tranduyenvnua@gmail.com được không ạ Xin cảm ơn!

30/3/2018 3:35:04 PM

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 3/4/2018 11:46:48 AM )

Trả lời:

          Hiện nay, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam bàn giao cơ sở dữ liệu nền địa hình quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia  tỷ lệ 1:10.000 phủ trùm cả nước và tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 phủ kín các khu vực đô thị, khu vực kinh tế trọng điểm; cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, bản đồ địa hình tỷ lệ tỷ lệ 1:50.000  trong phạm vi khu vực thuộc tỉnh quản lý.

          Tuy nhiên, số lượng bản đồ in trên giấy chỉ giao mỗi địa phương lưu giữ 01 bộ. Đồng thời, trong thời gian vừa qua, bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 đã được hiện chỉnh. Do đó, nếu anh/chị cần bản đồ địa hình đầy đủ và mới nhất thì xin liên hệ với Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ, thuộc Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

       Chị có thể tra cứu các thông tin về dữ liệu hoặc thủ tục cung cấp dữ liệu đo đạc và bản đồ tại địa chỉ website: bandovn.vn.

         Trân trọng.


... Xem chi tiết


Trương Quốc Phòng
TP. Cần Thơ
trquocphong@gmail.com
Thưa quý Bộ, Quyết định 487/QĐ-BTNMT ban hành ngày 10/3/2016 công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng biển Việt Nam. Kèm theo là danh mục giá trị độ cao mực nước biển tại 601 vi trí. Tôi có thắc mặc là: giá trị mực nước biển tại 601 vị trí này xác định theo hệ độ cao nào (Hòn Dấu hay Hải Đồ)? Cảm ơn quý bộ giải đáp.

1/3/2018 1:26:28 PM

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 3/4/2018 11:43:03 AM )

Trả lời:

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 487/QĐ-BTNMT công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng biển Việt Nam. Giá trị độ cao tại 601 vị trí kèm theo Quyết định được tính theo Hệ độ cao Quốc gia Hòn Dấu - Hải Phòng.

Tuy nhiên, ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định Số 2495/QĐ-BTNMT về việc công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều. Quyết định này thay thế Quyết định số 487/QĐ-BTNMT.

Xin được thông báo anh Phòng biết, sử dụng.

Trân trọng.

 


... Xem chi tiết


Đoàn Nhật Anh
TP. Hải Phòng
inspection@mcic-vietnam.vn
Thưa quý bộ, cơ quan tôi được cấp phép hoạt động đo dạc bản đồ ở các lĩnh vực: 1. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - lập dự toán công trình đo đạc và bản đồ; 2. Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 ; 3. Khảo sát địa hình, đo đạc công trình; Xin hỏi quý bộ: Theo các hoạt động cấp phép nêu trên cơ quan tôi có được phép khảo sát, thành lập bản đồ địa hình dưới nước ( vùng nước trước cảng, luồng tàu) ở các tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 khộng ạ. Mong sớm nhận được thư trả lời từ quý bộ. Trân trọng cám ơn.

13/12/2017 10:10:04 AM

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 2/1/2018 10:16:03 AM )

Căn cứ vào nội dung cấp phép hoạt động đo đạc, bản đồ của Quý Công ty, Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, việc đo đạc, khảo sát địa hình vùng nước cảng biển, luồng
đường thủy (trên biển) thuộc nội dung Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển. Nội dung này phải được cấp phép thì Công ty của
bạn mới được thực hiện.
Trân trọng.


... Xem chi tiết


Đoàn Nhật Anh
TP. Hải Phòng
inspection@mcic-vietnam.vn
Kính chào quý bộ! Thưa quý bộ cơ quan tôi được Cục đo đạc và bản đồ cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 1075 ngày 04/9/2015 với nội dung hoạt động như sau: 1. Khảo sát, lập thiết kế - dự toán công trình đo đạc và bản đồ. 2. đo vẽ địa hình, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 3.Khảo sát địa hình, đo đạc công trình. Xin hỏi quý bộ cơ quan tôi có được phép hoạt động đo đạc, khảo sát địa hình dưới nước không ( ví dụ: khảo sát, lập bản đồ địa hình vùng nước trước cầu cảng, luồng đường thủy) ? Mong nhận được hướng dẫn phản hồi từ quý bộ, trận trọng cám ơn!

19/12/2017 7:54:13 AM

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ( 2/1/2018 10:14:49 AM )

Căn cứ vào nội dung hoạt động tại Giấy phép hoạt động đo đạc và
bản đồ số 1705 của Quý Công ty đã được cấp, quý Công ty được
phép đo đạc, khảo sát địa hình dưới nước thuộc phạm vi đất liền
(sông, hồ).
Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày
06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản
đồ, việc đo đạc, khảo sát địa hình vùng nước cảng biển, luồng
đường thủy (trên biển) thuộc nội dung Đo vẽ, thành lập bản đồ địa
hình đáy biển. Nội dung này phải được cấp phép thì Công ty của
bạn mới được thực hiện.
Trân trọng.


... Xem chi tiết